HostGator vs GoDaddy in 2020: 7 Reasons I Choose HostGator